Allmänna villkor för användning av Spotify®

Gäller från och med 23 november 2009

Detta dokument (the “Avtalet”) är ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Spotify Ltd (“Spotify”) och styr din användning av Spotifys mjukvara, inklusive den mobilklient som beskrivs i punkt 5 nedan (“Spotifymjukvaran”) och Spotifys digitala s k ”streaming” tjänst som härefter benämns Spotifytjänsten (enligt definition nedan), som båda finns tillgängliga på Spotifys Hemsidor (definieras i Spotifys Personuppgiftspolicy). Spotifys tjänst finns att tillgå i form av en annonsfinansierad version som är gratis för användaren (“den Annonsfinansierade Tjänsten”), en avgiftsbelagd annonsfri 24-timmarsversion av den Annonsfinansierade Tjänsten (“Dagpass”), en avgiftsbelagd annonsfri månads- eller årsprenumeration av den Annonsfinansierade Tjänsten, inklusive ett s k ”offline läge” som gör det möjligt att lyssna på musik utan tillgång till Internt genom tillfälliga kopior av filer och andra extrafunktioner, (“Premiumtjänsten”), eller en mobilversion av premiumtjänsten (“den Mobila Premiumtjänsten”). Dagpasset, Premiumtjänsten och den Mobila Premiumtjänsten benämns “Spotifys Betaltjänster”. Den Annonsfinansierade Tjänsten, Dagpasset, Premiumtjänsten och den Mobila Premiumtjänsten benämns “Spotifytjänsten”. Observera att du måste läsa igenom och godkänna de allmänna villkoren i detta Avtal innan du använder Spotifymjukvaran eller Spotifytjänsten. Om du inte godkänner de allmänna villkoren får du INTE använda Spotifymjukvaran eller Spotifytjänsten. För en detaljerad beskrivning av de funktionerna som är en del av Spotifys Betaltjänster, vänligen se Spotifys Hemsidor.

1. Avtalets ingående

Genom att markera rutan ”I agree” eller klicka på knappen ”I Accept” när du skapar ett Spotify-konto eller genom att använda Spotifymjukvaran (inklusive, men inte begränsat till, nedladdning av programmet) eller Spotifytjänsten, bekräftar du att du är minst 18 år gammal, eller att du har målsmans tillstånd att ingå detta Avtal, att du bor i ett av de länder där Spotify tillhandahåller Spotifytjänsten, att den information som du lämnar till Spotify när du skapar ett Spotify-konto är sann, korrekt och komplett, att du kommer att uppdatera informationen så att den alltid är aktuell och att du godkänner samtliga villkor i detta Avtal samtSpotifys Personuppgiftspolicy .

2. Ändringar i Avtalet

Spotify kan komma att göra ändringar i detta Avtal efter eget godtycke. Du kommer att informeras om väsentliga ändringar, om du fortsätter att använda Spotifymjukvaran eller Spotifytjänsten efter det att du informerats om att ändringar gjorts i Avtalet innebär det att du har godkänt ändringarna.

3. Beviljande av licens

Spotify beviljar dig en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig rätt att för privat bruk använda Spotifymjukvaran (inklusive rätten att ladda ned programmet) och Spotifytjänsten och via streaming (och, för det fall du har köpt Premiumtjänsten eller den Mobila Premiumtjänsten, via tillfälliga kopior) ta emot det innehåll som görs tillgängligt via Spotifytjänsten i ditt hemland. Du har inte rätt att överlåta eller vidarelicensiera dina rättigheter enligt detta Avtal.

4. Köp av Spotifys betaltjänster

Genom att markera rutan ”I agree” eller klicka på knappen ”I Accept” bekräftar du att du vill betala för en av Spotifys betaltjänster. Avgiften debiteras på det sätt som valts för ditt köp. Om du betalar via betal- eller kreditkort bekräftar du att du har rätt att göra ett sådant köp och att du är innehavare av betal- eller kreditkortet (dvs att betal- eller kreditkortet är utställt i ditt namn). Alla priser på Spotifys Hemsidor inkluderar moms och andra gällande skatter och avgifter.

5. Den Mobila Premiumtjänsten

Du måste ha den senaste mobilversionen av Spotifymjukvaran (“Mobilklienten”) i din mobila enhet för att kunna använda den Mobila Premiumtjänsten. Mobilklienten kan anskaffas endast via de officiella kanaler som godkänts av Spotify. Du godkänner härmed att din åtkomst till och rätt att använda den Mobila Premiumtjänsten uttryckligen villkoras av att du registrerar dig som mobilprenumerant via den autentiseringsprocess som krävs för Mobilklienten. Autentiseringsprocessen kan komma att omfatta ytterligare villkor (”Mobilvillkoren”) Mobilvillkoren ska utgöra en del av detta Avtal. Du godkänner också att din åtkomst till och rätt att använda den Mobila Premiumtjänsten kan återkallas omedelbart av Spotify om du inte loggar in på den Mobila Premiumtjänsten minst en gång under de föregående nittio (90) dagarna. Om du skulle förlora åtkomsten till den Mobila Premiumtjänsten måste du registrera dig på nytt och i övrigt visa att du godkänner samtliga villkor i det här Avtalet.

Endast mobila enheter som stöds av Spotify får användas för åtkomst till den Mobila Premiumtjänsten och du accepterar att Spotify inte har någon skyldighet att stödja något visst märke eller modell av en mobil enhet, oavsett om märket eller modellen stöds av Spotify just nu, eller har gjort det förut.

6. Användning av cashat innehåll

Premiumtjänsten och den Mobila Premiumtjänsten har ett offline läge som gör att du kan ladda ned tillfälliga eller cashade kopior av filer och spela upp dem lokalt så länge du prenumererar på betaltjänsten. Som prenumerant på Premiumtjänsten får du lagra cashade filer på upp till tre (3) personliga datorer. Som prenumerant på den Mobila Premiumtjänsten får du lagra cashade filer på upp till tre (3) personliga datorer och/eller mobila handenheter. Du får inte flytta kopior av cashade filer till andra enheter på något sätt.

7. Priser

Spotify kan komma att ändra priset på Spotifys betaltjänster från tid till annan. Eventuella prisändringar träder i kraft när den aktuella perioden (dvs. den period som du redan betalat för) löper ut. Du kommer att informeras om alla prisförändringar. Om du inte vill godkänna ändringen av priset för Premiumtjänsten kan du säga upp Avtalet enligt punkt 13 (Löptid och uppsägning). Om du fortsätter att använda Spotifys betaltjänster efter det att du informerats om det nya priset betyder det att du godkänner det nya priset.

8. Automatisk förnyelse av prenumeration

Din prenumeration på Premiumtjänsten eller den Mobila Premiumtjänsten förnyas automatiskt efter varje period, såvida du inte säger upp din prenumeration innan perioden löper ut, i enlighet med punkt 13 (Löptid och uppsägning), eller Spotify återkallar din åtkomst till den Mobila Premiumtjänsten, om det rör sig om en mobil prenumerationstjänst, i enlighet med punkt 5 ovan. Förnyelse enligt denna punkt sker alltid med en månads löptid, även om den ursprungliga löptiden var sex eller tolv månader. Om du vill förnya för en längre period, vänligen gå in på ditt konto på Spotifys Hemsidor. Vid förnyandet debiteras du på det sätt som du angett för betalning av köpet av Premiumtjänsten eller den Mobila Premiumtjänsten automatiskt.

9. Ångervecka

Om du har köpt Spotifys Betaltjänster över Internet så har du rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka inom 14 dagar från det att du gjorde köpet. Vänligen notera att om du loggar in på Spotifys Betaltjänster inom 14 dagar efter att ha köpt tjänsten har du inte längre rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka. Vidare har du ingen rätt efter att 14 dagar har gått från köpet att häva köpet och få pengarna tillbaka även om du därefter ej loggar in på Spotifys Betaltjänster.

10. Användningsbegränsningar

För att undvika tveksamheter godkänner du att det är förbjudet att (utan begränsning):

  1. kopiera, reproducera, ”rippa”, spela in, göra tillgängligt för allmänheten eller på annat sätt använda någon del av Spotifymjukvaran eller Spotifytjänsten eller dess innehåll (inklusive, men inte begränsat till, låtar, bilder och text eller andra digitala filer) på ett sätt som inte uttryckligen tillåts enligt detta Avtal.
  2. lämna ditt lösenord till en annan person eller använda en annan persons användarnamn och lösenord.
  3. dekompilera, demontera, modifiera eller att på annat sätt ägna sig åt s k ”reverse engineering” eller skapa en mjukvara som är beroende av eller härledd ifrån Spotifymjukvaran eller Spotifytjänsten eller någon del därav.
  4. kringgå någon teknik som används av Spotify eller Spotifys licensgivare för att skydda de digital filer som är tillgängligt via Spotifymjukvaran och Spotifytjänsten.
  5. hyra eller leasa ut någon del av Spotifymjukvaran eller Spotifytjänsten.
  6. använda Spotifymjukvaran eller Spotifytjänsten på ett sätt som bryter mot villkoren i det här Avtalet.
  7. kringgå några territoriella restriktioner som tillämpas av Spotify.
  8. artificiellt påverka antalet spelningar eller på annat sätt manipulera Spotifymjukvaran eller Spotifytjänsten genom att använda ett skript eller annan automatiserad process.

Utöver ovanstående förbinder du dig att vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra obehörig användning av Spotifymjukvaran, Spotifytjänsten och dess innehåll.

11. Annonser och användning av datorresurser

I gengäld för de rättigheter du beviljas under detta Avtal beviljar du (i) Spotify och dess affärspartner rätten att annonsera och tillhandahålla annan information till dig i samband med Spotifymjukvaran och Spotifytjänsten och (ii) Spotify rätten att låta Spotifymjukvaran och Spotifytjänsten använda processorn, bandbredden och lagringshårdvaran på din dator eller annan relevant utrustning för det begränsade ändamålet att underlätta kommunikationen och överföringen av innehåll och andra data eller funktioner till dig och andra användare av Spotifymjukvaran och Spotifytjänsten, och för att underlätta driften av det nätverk i vilket Spotifymjukvaran och Spotifytjänsten körs. Du kan justeria Spotifys användning av din dator i inställningarna i Spotifymjukvaran.

12. Kundsupport

Om du har några frågor som rör Spotifymjukvaran, Spotifytjänsten eller detta Avtal är du välkommen att kontakta Spotifys kundtjänst på hjälpsektionen.

13. Löptid och uppsägning

Det här Avtalet träder i kraft i förhållande till dig när du markerar rutan ”I agree” i samband med att du skapar ett Spotify-konto eller när du börjar använda Spotifymjukvaran eller Spotifytjänsten och fortsätter att gälla till dess att du eller Spotify säger upp Avtalet. Du kan säga upp din prenumeration av Premiumtjänsten eller den Mobila Premiumtjänsten när som helst genom att logga in på [ditt konto] och säga upp din prenumeration och uppsägningen träder i kraft när den prenumerationsperiod som du redan betalat för löper ut (t.ex. en månad, ett kvartal eller ett år). Under förutsättning att din uppsägning ej faller under punkt 9 (Ångervecka) ovan, betyder detta att Spotify inte återbetalar någon resterande del av en redan betald prenumerationsavgift. Spotify förbehåller sig rätten att säga upp Avtalet eller stänga av ditt Spotify-konto när som helst i händelse av icke-auktoriserad, eller misstanke om icke-auktoriserad, användning av Spotifymjukvaran eller Spotifytjänsten. Om Spotify säger upp Avtalet eller stänger av ditt Spotify-konto av något av de skäl som anges i den här punkten har Spotify inget ansvar eller skyldigheter gentemot dig, och Spotify kommer inte att återbetala några redan inbetalade belopp.

14. Inga garantier

Användningen av Spotifymjukvaran och Spotifytjänsten (inklusive, men inte begränsat till, de digitala filer som utgör dess innehåll) sker på egen risk. Spotifymjukvaran och Spotifytjänsten levereras i befintligt skick. Så långt möjligt under tillämplig lag, lämnar Spotify inga garantier, uttryckliga eller antydda, avseende Spotifymjukvarans eller Spotifytjänstens kvalitet, innehåll eller tillgänglighet, eller lämplighet för visst syfte. Spotify lämnar vidare inga garantier, gör inga intyganden och tar inget ansvar för andra produkter eller tjänster som marknadsförs eller erbjuds av tredje part via Spotifytjänsten eller en länkad hemsida, eller som visas på en banner eller annonseras på annat sätt. Följaktligen tar Spotify inte ansvar för någon transaktion mellan dig och en tredjepartsleverantör av produkter eller tjänster som marknadsförs via Spotifytjänsten. Precis som med andra köp av en produkt eller tjänst oavsett kanal eller miljö bör du använda ditt eget omdöme och iaktta vederbörlig försiktighet. Inga råd eller information, vare sig i muntlig eller skriftlig form från Spotify till dig utgör en garanti från Spotify i detta avseende.

15. Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter ska Spotify, dess närstående, tjänstemän, ledning och/eller anställda vara ansvariga för en direkt, indirekt, tillfällig, särskild eller följdskada (inklusive, men inte begränsat till, förlust av data, datorhaveri eller penningförlust) som uppkommer till följd av oförmåga att använda Spotifymjukvaran eller Spotifytjänsten (inklusive, men inte begränsat till, dess innehåll), oaktat om du har informerat Spotify om möjligheten till sådana skador, och inklusive eventuella följdskador.

Din enda möjlighet om du får problem eller är missnöjd med Spotifymjukvaran och Spotifytjänsten är att avinstallera Spotifymjukvaran och sluta använda Spotifytjänsten.

Inget i detta Avtal bgegränsar Spotifys ansvar för bedrägari, dödsfall eller personskada som orsakats av Spotifys oaktsamhet.

16. Skadeslöshet

Du förbinder dig att hålla Spotify och dess tjänstemän, direktörer, anställda och licensgivare skadeslösa när det gäller eventuella skadestånd eller krav (inklusive, men inte begränsat till, rimliga juridiska kostnader) som framställs av tredje part till följd av eller i samband med att du bryter mot villkoren i det här Avtalet eller att du bryter mot eventuella lagar, regler eller tredje parts rättigheter.

17. Immateriella rättigheter

Spotify respekterar immateriella rättigheter och förväntar sig att du ska göra detsamma. Observera därför att Spotifymjukvaran, Spotifytjänsten och det innehåll som tillhandahålls genom Spotifytjänsten tillhör Spotify eller Spotifys licensgivare och skyddas av immateriella rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt) och att du inte har rätt att använda Spotifymjukvaran eller Spotifytjänsten (inklusive, men inte begränsat till, dess innehåll) på ett sätt som inte omfattas av Avtalet.

Vidare får du inte ta bort eller ändra något meddelande om upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter i eller som tillhandahålls via Spotifymjukvaran eller Spotifytjänsten.

18. Tekniska begränsningar och ändringar

Spotify kommer att vidta rimliga åtgärder för att hålla Spotifymjukvaran och Spotifytjänsten i drift. Dock kan vissa tekniska svårigheter eller underhåll från tid till annan leda till tillfälliga avbrott. Spotify förbehåller sig rätten att när som helst och från tid till annan ändra eller upphöra med, tillfälligt eller permanent, funktioner och egenskaper hos Spotifymjukvaran och Spotifytjänsten med eller utan avisering.

19. Personuppgifter

Du godkänner att Spotify har rätt att samla in och bearbeta dina personuppgifter enligt Spotifys Personuppgiftspolicy.

20. Överlåtelse av Spotify

Spotify kan komma att överlåta det här Avtalet eller en del av det utan begränsningar. Du har inte rätt att överlåta detta Avtal eller någon del därav till någon tredje part.

21. Hela avtalet

Det här Avtalet utgör tillsammans med Spotifys Personuppgiftspolicy och Mobilvillkoren hela avtalet mellan dig och Spotify och ersätter alla tidigare Avtal, både skriftliga och muntliga. Eventuella ytterligare eller andra villkor framförda i skriftlig eller muntlig kommunikation från dig till Spotify är ogiltiga. Du godkänner att du inte har godkänt villkoren i detta Avtal på grundval av några muntliga eller skriftliga uttalanden av Spotify vilka inte ingår i det här Avtalet.

22. Enskilda avtalsbestämmelser ogiltighet

Om en bestämmelse i detta Avtal av något skäl eller i någon utsträckning skulle vara ogiltig eller inte gå att genomdriva ska detta inte på något sätt påverka eller göra resterande bestämmelser i Avtalet ogiltiga eller icke genomdrivbara, och tillämpningen av den aktuella bestämmelsen ska genomdrivas i den utsträckning som lagen tillåter.

23. Tillämplig lag och tvister

Det här Avtalet ska styras och tolkas i enlighet med ditt lands lag. Eventuella tvister, kontroverser eller anspråk till följd av eller i samband med det här Avtalet ska icke-exklusivt avgöras i den domstol eller skiljenämnd som är närmast ditt hem och som har lämplig kunskap och expertis att avgöra sådan tvist, kontrovers eller anspråk.

24. Engelska versionen har företräde

Detta Avtal har översatts från engelska. Om de två språkversionerna inte överensstämmer ska den engelska versionen ha företräde om orsaken är ett översättningsfel.

Copyright © 2008 and 2009 Spotify Ltd. Alla rättigheter förbehålls.

Spotify Ltd | 103 New Oxford Street | London WC1A 1DD | Storbritannien